האם כושר גופני משפיע על הצלחה בלימודים?

האם כושר גופני משפיע על הצלחה בלימודים?

תקציר

מטרת המחקר: לבדוק האם קיים קשר בין כושר גופני לבין הצלחה בלימודים.

שאלת המחקר: " האם כושר גופני משפיע על הצלחה בלימודים ?".

השערותינו :  אין קשר בין כושר גופני והצלחה בלימודים, וכי לפי הרציונאל ההצלחה תלויה במשתנים אחרים שלא ייבדקו במחקר זה, כגון ,מידת ההשקעה ומידת האינטליגנציה ולכן נצפה לראות פיזור אקראי של הצלחות בלימודים כתלות בכושר הגופני ובנוסף לא נצפה למצוא מגמה כלשהי בין שינויי ברמת הכושר לבין שינויי רמת ההצלחה.

.

המחקר נעשה באמצעות שאלונים שחולקו ל- 30 סטודנטים מאורט בראודה ממגמת תעשייה וניהול שנה ג'. מטרת השאלון הייתה לאסוף נתונים לגבי ממוצע ציוני הסטודנטים וכמה פעמים בשבוע הם עושים פעילות גופנית בשנה הנוכחית ובשנה שעברה .

בעזרת נתונים אלו נוכל לבצע ניתוחים והשוואות משני סוגים: בין הנבדקים ובתוך הנבדקים כאשר כושר גופני יימדד לפי היקף הפעילות הגופנית השבועית של הסטודנט ואילו ההצלחה תימדד לפי ממוצע ציוני הסטודנט.

 

תוצאות המחקר:1) ממוצע ציוני הסטודנטים שעסקו בפעילות פעמיים או יותר בשבוע היה גבוה בנקודה מהסטודנטים שביצעו פחות מכך ומגמה זו התקיימה למשך שנתיים.

2) בשנה הקודמת התפלגות הציונים כתלות בהיקף הפעילות הגופנית הייתה נורמאלית לעומת זאת בשנה הנוכחית התפלגות הציונים כתלות בהיקף הפעילות הגופנית הייתה אקראית לגמרי.

היות ולא ראינו קיום של אותה מגמה על פני השנתיים לא ניתן לתת המלצה על היקף פעילות אופטימאלי.

3) 43% מהסטודנטים ששינו את היקף הפעילות שינו את ההצלחה בלימודים באותה מגמה ואילו רק 24% דיווחו על מגמה הפוכה, ו -33% מהסטודנטים לא קיימו מגמה כלשהיא.

 

חידושו של מחקר זה ניכר בכך שהוא לא רק בודק האם קיים קשר אלה גם בודק את כיוון הקשר וכמה כל היקף פעילות גופנית משפיע על הצלחה בלימודים וזאת בכדי שנוכל להמליץ לסטודנטים על היקף פעילות אופטימאלי.

מבוא

 

משתני המחקר:

 

הגדרה נומינלית של המשתנים:

 • משתנה בלתי תלוי (כמותי ) :  רמת כושר גופני
 • משתנה תלוי(כמותי)  : הצלחה בלימודים    .
  הגדרה אופרציונלית של המשתנים:
 • משתנה בלתי תלוי(מסולם מנה):
  רמת הכושר הגופני תאובחן ע"י שאלון שינתן לסטודנטים מאורט בראודה משנה ג' בלבד ובו הם ישאלו כמה פעמים בשבוע הם מבצעים פעילות גופנית .

אנו בודקים סטודנטים ששינו את רמת הכושר הגופני שלהם (לעומת שינוי בהצלחה בלימודים) ולכן עלינו לשאול על רמת הכושר הגופני במספר אופנים:

1)     התייחסות לכושר הגופני בשנה הקודמת-

דוגמא מהשאלון: "האם עסקת בשנה הקודמת באופן קבוע בפעילות ספורטיבית?"

2)     התייחסות לכושר הגופני בשנה הנוכחית-שאלה ישירה על מנת למנוע מצב שבו הנשאל "תופס" את עצמו בשונה מן המצב בפועל.

דוגמא מהשאלון: "כמה פעמים התאמנת בשבוע באחרון?"

 

 • משתנה תלוי(מסולם אינטרוולי):

הצלחה בלימודים תאובחן ע"י שאלון אנונימי שינתן לסטודנטים גברים מאורט בראודה (אותם סטודנטים שנשאלו עבור כושרם הגופני) ובו הם ישאלו מה ממוצע הציונים שלהם במהלך התואר.

אנו בודקים האם השתנה ממוצע הציונים של הסטודנט במהלך הלימודים בעקבות שינוי כושרו הגופני ולכן עלינו לשאול על הציונים במספר אופנים:

1)התייחסות לציונים בשנה בקודמת:

דוגמא מהשאלון:"מהו ממוצע ציוניך בשנה הקודמת".

2)התייחסות לציונים בשנה הנוכחית :

דוגמא מהשאלון:"מהו ממוצע ציוניך הסמסטר האחרון".

מתודולוגיה

אוכלוסיית המחקר כללה 30 סטודנטים אשר לומדים באורט בראודה .

על מנת להימנע מגורמים מפריעים אשר יכולים להטות את תוצאות המחקר בחרנו להתמקד אך ורק בסטודנטים למגמת תעשייה וניהול שנה ג'.

היות וסוג המקצועות הנלמדים בסוף שנה ב' ותחילת ג' הינם ברובם מקצועות הדומים באופיים ומכיוון שאנו רוצים לבדוק שינויי של כל סטודנט על פני השנים בחרנו לבצע את החקר על אוכלוסיה זו.

הנתונים נאספו ע"י שאלונים( נספח 2) שחילקנו באופן אקראי לאותם סטודנטים שעונים על פרופיל זה ,על מנת לחסוך בזמן ומאמץ , שאלנו כל נבדק שאלת סינון והיא "האם אתה עושה או עשית בעבר כושר גופני באופן קבוע?" , כמובן שרק לסטודנטים שענו "כן" חילקנו את השאלון.

בעזרת השאלון קיבלנו נתונים על ממוצע ציוני הסטודנטים השנה ושנה שעברה וכן על היקף הפעילות הספורטיבית שלהם וסוגה.

 

מטרת השאלון הייתה לספק נתונים בכדי שנוכל לבצע שתי סוגי השוואות:

 • השוואה בין הנבדקים – השוואת הממוצעים של הסטודנטים לפי חתכי היקף הפעילות הספורטיבית ובדיקה האם יש הבדל בין הממוצע של הסטודנטים שעסקו בפעילות ספורטיבית לעומת אלו שלא .
 • השוואה בתוך הנבדקים- נבדוק האם קיימת מגמה בין שינוי בהיקף הפעילות לממוצע הציונים  ואם כן, מה כיוון הקשר ומה היקף הפעילות האופטימאלית .

 

 

השאלון הורכב מ- 9 שאלות – עליהן נדרשו הסטודנטים לענות כאשר רוב השאלות הם כמותיות, כגון "כמה פעמים עשית פעילות ספורטיבית השבוע?" .

את השאלון ניסחנו כך שנוכל לבדוק האם הנשאל שיקר או שאולי הוא "תופס" עצמו אחרת מן הקיים וזאת בעזרת שאלות שונות על הממוצע על פני השנים ושאלה מסכמת על הממוצע הכללי אשר תהיה חייבת להיות תואמת לשאר התשובות.

על מנת לקבל תוצאות אמינות ככל האפשר ביצענו את ההשוואות בין ממוצעי הסטודנטים על פני שנתיים .

 

ניתוח תוצאות

על מת לבצע השוואות ולהסיק מסקנות ביצענו את ההבחנה הבאה:

 • סטודנט שענה כי הוא עושה פעם אחת או פחות פעילות גופנית בשבוע ייחשב כ"לא עושה פעילות".
 • סטודנט שענה כי הוא עושה פעמיים או יותר פעילות ספורטיבית בשבוע ייחשב כ"עושה פעילות".
 • סטודנט שבשנה 2 הוסיף פעילות והעלה ממוצע או הוריד פעילות והוריד ממוצע ייחשב כ"שינויי עם מגמה דומה"
 • סטודנט שבשנה 2 הוסיף פעילות אך הוריד ממוצע או הוריד פעילות והוסיף ממוצע ייחשב כ"שינויי עם מגמה הפוכה".
 • סטודנט שלא יענה על שני קריטריונים אלו ייחשב כ"שינויי ללא מגמה".

 

דיון ומסקנות

 

בעבודת מחקר זו רצינו לבדוק האם כושר גופני משפיע על הצלחה בלימודים .

בחרנו להגדיר את הסטודנט כ"עושה פעילות" רק עם הוא עושה פעמיים או יותר פעילות ספורטיבית בשבוע וזאת מכיוון שפעם אחת בשבוע אינה נחשבת בעיננו כפעילות קבועה השומרת או מפתחת כושר גופני.

קודם כל רצינו לבדוק האם חלוקת הסטודנטים בין הקטגוריות של "עושי פעילות" ו"לא עושי פעילות" שווה פחות או יותר וזאת מכיוון שבמצב בו יש רוב מוחלט לקבוצה אחת לא נקבל מספיק נתונים שיאפשרו לנו לבצע השוואות בין הקבוצות.

ראינו בגרפים 1 ו-4 כי הפיזור אינו חד צדדי באופן מוחלט ולכן יכולנו לבצע את המשך המחקר, מצב בו רק 2-3% ישתייכו לאחת הקטגוריות והשאר לקטגוריה השנייה הייתה מחייבת אותנו להגדיל את כמות הנבדקים .

בגרפים 2 ו-5 ראינו כי גם בשנה 1 וגם בשנה 2 ממוצע ציוני הסטודנטים שעשו פעילות גבוה בנקודה מן הסטודנטים שלא עשו פעילות ולכן ניתן לטעון כי עשיית פעילות ספורטיבית משפיעה לטובה על הצלחה בלימודים וכיוון הקשר הוא חיובי ,כלומר עלייה בכושר תביא לעלייה וציונים וכן ירידה בכושר תביא בירידה בציונים, העובדה כי מגמה זו נמשכת על פני שנתיים מחזקת את טענה זו.

בגרפים 3 ו-6 הצגנו את ממוצע הציונים לפי חתכי הפעילות השבועית בשתי השנים, בחרנו להציג את הגרף כך שהנקודות שבו מציינות את הממוצע של כל היקף פעילות ובדרך זו ניתן לראות האם קיימת מגמה.

כאן לא קיבלנו מסקנה חד משמעית היות ויש הבדלים ניכרים בין שתי השנים, לפי נתוני שנה 1 קיבלנו גרף דומה מאד להתפלגות נורמאלית, ניתן לראות בבירור כי ככל שהיקף הפעילות עלה כך עלה גם ממוצע הציונים אך עבור פעילות בהיקף 4 פעמים בשבוע קיבלנו את הציונים הנמוכים ביותר.

מגרף זה ניתן לטעון שככל שהכושר הגופני טוב יותר כך ההצלחה בלימודים טובה יותר והמצבים האופטימאליים הם היקף של 2-3 בשבוע ,את הציונים הנמוכים עבור פעילות בהיקף 4 פעמים בשבוע ניתן להסביר בכך שלסטודנטים שעסקו בהיקף כה גדול לא היה זמן ללימודים ולכן ציוניהם נמוכים.

טענה זו מופרכת בגרף 6 בו למרות שקו הרגרסיה מראה מגמת עלייה בציונים ככל שהכושר עולה ,פיזור הממוצעים לפי חתכי הפעילות הינו אקראי ומתנהג קרוב מאד להתפלגות אחידה, כלומר אקראיות מוחלטת.

לא הסתפקנו בהשוואה בין סטודנטים וביצענו השוואה בתוך הנבדקים והצגנו את גרף7 המציג כמה סטודנטים שינו את הממוצע שלהם באותה מגמה בה הם שינו את היקף הפעילות הגופנית שלהם.

על פי הנתונים שקיבלנו ראינו כי 43% מהסטודנטים דיווחו כי עברו שינוי בממוצע ובהיקף הפעילות באותה מגמה ,למשל סטודנט שהעלה בהיקף הפעילות השבועית דיווח כי הממוצע שלו עלה גם כן.

לעומת זאת 23% דיווחו כי אצלם המגמה הייתה הפוכה והשאר דיווחו שהשינוי היה ללא מגמה כלל.

מכיוון שברוב הנבדקים דיווחו על שינוי עם מגמה ניתן להסיק כי שינוי בהיקף הפעילות השבועית יביא לשינוי באותה מגמה בהצלחה בלימודים, אך לפי גרף זה לא ניתן לדעת את חוזק הקשר כלומר מה מידת השינוי בציונים עבור כל שינוי בהיקף הפעילות .

מסקנות סופיות

1)     כושר גופני משפיעה על הצלחה בלימודים וזאת עקב העובדה שסטודנטים שעסקו בפעילות ספורטיבית קבועה הראו במשך שנתיים שהממוצע שלהם גבוה בנקודה על פני הסטודנטים שלא עסקו בפעילות זו.

2)     שיפור בכושר הגופני ישפר גם את ההצלחה בלימודים והרעה בכושר הגופני תביא לירידה בהצלחה בלימודים וזאת עקב העובדה כי רוב הסטודנטים אכן התנהגו לפי פרופיל זה.

3)     לא הצלחנו לקבוע את חוזק הקשר בין הכושר הגופני להצלחה בלימודים היות וקיבלנו שני גרפים שסותרים אחד את השני ולכן לא נוכל לתת המלצה לסטודנטים עבור היקף פעילות אופטימאלי.

הסתייגויות 

1)      תוצאות המדגם אינם מובהקות ולא נבדקו מבחינה סטטיסטית, על מנת שמוכל לטעון זאת עלינו להגדיל את המדגם ולבצע ניתוחי מובהקות

2)      למרות שניסינו לקחת אוכלוסיה הומוגנית ככל האפשר עדיין יש הבדלים בין הסטודנטים שנבדקו כגון : מין ,גיל, כישורי למידה .

לכן הבדלי הציונים בין הסטודנטים יכולים לנבוע מהבדלים אלו ולא רק מהבדל ברמת הכושר הגופני.

3)      השינויים בתוך הנבדקים יכולים לנבוע לא רק משינויי בכושר הגופני אלה גם מהבדלים ברמת הלמידה של הסטודנט, קורסים שונים יכולים להיות בעלי קושי שונה, מידת ההשקעה של הסטודנט .

4)      את המחקר ניתן להרחיב כמובן וניתן לבדוק אילו סוגי פעילות גרמו לאיזו מגמה (נספח 1) .

מאמרים נוספים
מחקר חדש מגלה שעדשות משקפיים מסננות צבע משפרות משמעותית את התפקוד הקשבי של רבים מהמתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז
מחקר חדש ופורץ דרך מגלה כי קיימת חשיבות עליונה בהפחתת...
על הקשר בין עיצוב וחינוך: הלן דורון:" עיצוב סביבת הלמידה משפיעה ישירות על איכות הלמידה"
עיצוב כיתות החינוך הפורמלי - מורה אחת מול טורי שולחנות...
בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל: 2.5 מיליון דולר גוייסו לטובת מחקר ראשון בעולם של טראומה צבאית שיתחיל בקרוב בישראל
מדובר במחקר פורץ דרך וזו הפעם הראשונה שנשים מובילות בישראל...
מחקר איכות האוויר הגלובלי של דייסון: בשנת 2023 ב 85% מהמדינות שנסקרו נדגמה איכות אוויר נמוכה יותר בתוך מבנים מאשר אוויר בחלל הפתוח
פרויקט עולמי וראשון מסוגו Dyson Quality Air Quality Connected Data,...
יעקב מלאך, יו"ר חברת "אחוה": "העדיפו מוצרי מזון ישראלים על פני מותגים מיובאים"
החברה יוצאת בקמפיין פרסום הכולל שילוט חוצות לקידום מוצרים כחול-לבן...
סקר ה- AI הגדול: המנהלים מתלהבים מהחידושים - העובדים הרבה פחות. 73% מהמנהלים עושים שימוש בבינה מלאכותית כמעט יומיומי, לעומת 32% מהמועסקים שלהם
בסקר החדש שנערך בהזמנת זום, התברר גם כי רוב המנהלים...
למעלה מ-30,000 מתמודדות ומתמודדים הגישו מועמדות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות והאזוריות שיערכו ב-31 באוקטובר 2023
לפני שעה קלה השלים משרד הפנים את אחד מאירועי השיא...
סקר של המכון הגרמני לאיכות השירות בקרב צרכני מכשירי שמיעה מגלה: חברת Phonak זכתה במקום הראשון באיכות מכשירי שמיעה
בסקר בלתי תלוי שנערך על ידי המכון הגרמני לאיכות השירות,...
דבורי הדבש מקבלות החלטות מהירות ומדוייקות יותר מבני האדם!
מודל ממוחשב המדמה את מוח הדבורה נבנה על ידי צוות...
סוד האושר הגדול - כיצד להיות מאושרים ובריאים יותר
בכל רחבי העולם, אנשים מעוניינים בשמירה על בריאות נפשית טובה...
דילוג לתוכן